Kiedy wykonuje się pomiary PEM ?

 1. Bezpośrednio po pierwszym uruchomieniu instalacji.
 2. Każdorazowo w razie zmiany warunków pracy instalacji, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest ta instalacja.
 3. Co najmniej raz w roku – przy stwierdzeniu w ostatnio przeprowadzonym badaniu lub pomiarze stężenia lub natężenia czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia lub natężenia określonego w przepisach.
 4. Co najmniej raz na dwa lata – przy stwierdzeniu w ostatnio przeprowadzonym badaniu lub pomiarze stężenia lub natężenia czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,1 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia lub natężenia określonego w przepisach.
 5. Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu stacji i linii elektroenergetycznych wykonuje się jeżeli ich napięcie znamionowe jest równe bądź wyższe niż 110 kV

W jakich warunkach wykonuje się pomiary PEM?

 1. Pomiary PEM wykonuje się przy dobrych warunkach atmosferycznych, w  temperaturze nie niższej niż 0° C, przy wilgotności względnej nie większej niż 75%.

Jaka jest dopuszczalna wartość pola elektromagnetycznego w środowisku ogólnym?

Dopuszczalna wartość pola elektromagnetycznego 50 Hz (dla terenów przeznaczonych pod zabudowę)

lp

Zakres częstotliwości

Składowa elektryczna

Składowa magnetyczna

1

50 Hz

1 kV/m

60 A/m

Dopuszczalna wartość pola elektromagnetycznego dla miejsc dostępnych dla ludności

1

0 Hz

10 kV/m

2 500 A/m

2

0 Hz  < = 0,5 Hz

2 500 A/m

3

> 0,5 Hz = 50 Hz

10 KV/m

60 A/m

4

> 50 Hz  = 1 KHz

3/f A/m

5

>1 kHz = 3 MHz

20 V/m

3 A/m

6

>3 MHz = 300 MHz

7 V/m

7

> 300 MHz = 300 GHz

7 V/m

 

Jakie wartości natężenia odnoszą się do stref ochronnych dla BHP (dla 10MHz<f<300GHz)?

 1. Dla strefy ochronnej pośredniej wartość natężenia PEM zamyka się w granicach 7V/m do 20 V/m.
 2. Dla strefy ochronnej zagrożenia wartość natężenia PEM zamyka się w granicach 20V/m do 240 V/m.
 3. Dla strefy ochronnej niebezpiecznej wartość natężenia PEM wynosi powyżej 240 V/m.
 4. Strefa bezpieczna znajduje się w polu elektromagnetycznym  o wartości do 7V/m. Strefa bezpieczna nie jest strefą ochronną.

 Dopuszczalne wartości natężenia pola E

strefyochronne-nowe2016_e

Dopuszczalne wartości natężenia pola H

strefyochronne-nowe2016_h

 

Jak oznacza się strefy ochronne ?

Znaki ostrzegawcze dla stref ochronnych i źródeł pola elektromagnetycznego
wg PN-74/T-06260 i PN-93/N-01256/03 oraz zalecane do stosowania znaki nieznormalizowane.

 

 

Trochę prawa:

Pomiary pól elektromagnetycznych  (PEM) wykonuje się w dwóch kategoriach:

 

1. Dla celów ochrony środowiska (dotyczy ogółu społeczeństwa) 

 • Podstawą do wykonywania pomiarów PEM dla ochrony środowiska jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. /Dz.U. 2003.192.1883/
 • Metodyka pomiarowa musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. /Dz.U. 2003.192.1883/,

 

2. Dla celów bhp (dotyczy pracowników przeszkolonych do pracy w polu w.cz.) 

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy /Dz.U.2016.952/
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne /Dz.U.2016.950/

Pełną treść rozporządzenia można pobrać ze strony ministerstwa:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/950/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/952/1

 

Laboratoria wykonujące pomiary PEM muszą posiadać akredytację Polskiego Centrum Akredytacji i wprowadzony system zarządzania jakością zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025:2005.